Prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1.1. Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) Vás níže informujeme o zpracování osobních informací v naší společnosti.
  1.2. Správcem osobních údajů je INTEROPTIK LINDA s.r.o., sídlem Medlovská 163/1, 198 00 Praha 9, IČ:27234843 (dále jen „Správce“).
  1.3. Osobními údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, adresa a telefonní číslo.
  1.4. Mezi zvláštní kategorii osobních údajů, které zpracováváme, patří informace o Vašem zdravotním stavu, tedy o Vaší refrakci (dioptriích).
 2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  2.1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních důvodů je:
  2.1.1. uzavření smlouvy (zakázky) na zhotovení brýlí; nebo
  2.1.2. udělený souhlas.
  2.2. Účelem zpracování osobních informací, je zhotovení korekční pomůcky (brýlí), bez těchto údajů bychom nemohli uzavřít smlouvu a korekční pomůcku zhotovit.
  2.3. Vaše osobní data nezpracováváme automatickým profilováním.
 3. Doba uchování údajů
  3.1. Data ze zakázkových karet podle zákona uchováváme po dobu pěti let.
  3.2. Data, na která jste nám udělil/a souhlas zpracováváme do odvolání souhlasu nebo až pomine důvod jejich zpracování.
 4. Příjemci a zpracovatelé
  4.1. Příjemcem Vašich osobních dat je Vaše zdravotní pojišťovna, pokud uplatníte Poukaz na brýle nebo optickou pomůcku od lékaře.
  4.2. Vaše data nepředáváme do třetích zemí.
 5. Internetové stránky
  5.1. Internetové stránky používají soubory cookies, které slouží k měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení internetových stránek.
  5.1.1. Soubory cookies se dají při prohlížení stránek vypnout nebo vymazat po opuštění internetových stránek
  5.1.2. Údaje o prohlížení uchováváme po dobu 14 měsíců.
  5.2. Soubory cookies pro službu Google reCAPTCHA (dále jen „reCAPTCHA“).
  5.2.1. reCAPTCHA slouží k ověření, zda údaje zadané na našich webových stránkách (například na kontaktní formulář) byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem. reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky jakmile návštěvník internetu vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy, reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. reCAPTCHA analýzy probíhají zcela v pozadí. Návštěvníkům webových stránek se nikde nezobrazuje, že taková analýza probíhá.
  5.3. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím společnosti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 6. Kontaktní formulář
  6.1. Odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů, tedy emailové adresy.
  6.2. Osobní data z kontaktního formuláře využijeme pro jeho odpověď. Osobní data poté neprodleně smažeme.
 7. Vaše práva
  7.1. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo od nás požadovat informace o svých údajích uložených u nás, účelu zpracování, o jejich původu, příjemcích, kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady.
  7.2. Právo odvolat souhlas – pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoliv bez udání důvodu. K odvolání stačí zaslat email na info@interoptiklinda.cz, dostavit se na pobočku nebo zaslat odvolání poštou na adresu uvedenou v čl. 1 odst. 2.
  7.3. Právo na opravu – máte právo nás požádat o opravu osobních údajů, pokud nejsou přesné či správné.
  7.4. Právo na výmaz nebo omezení zpracování – máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů. Výmaz Vašich osobních údajů můžete požadovat na emailové adrese info@interoptiklinda.cz, na pobočce nebo zasláním na adresu uvedenou v čl. 1 odst. 2. Vaše osobní údaje vymažeme okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním nebo obchodně-právním důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních dat pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení.
  7.5. Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud požadujete získat osobní informace, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci. Jinému správci takto Vaše data předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.
  7.6. Právo podat námitku – máte právo podat námitku proti zpracování osobních informací. Vaše osobní údaje nadále nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  7.7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 8. Zabezpečení Vašich osobních údajů
  8.1. Prohlašujeme, že jsme přijeli všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
  8.2. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.
  Toto prohlášení nabývá účinnosti dne 31.8.2020